• zespoły edukacyjno-terapeutyczne
  • zespoły rewalidacyjno-wychowawcze

W ośrodku funkcjonuje zespół edukacyjno-terapeutyczny liczących 5 osób w wieku od 15 do 22 lat. Nauczyciel realizuje program autorski stosując zasadę indywidualizacji,dzięki której treści programowe dostosowane są do możliwości i potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Aktywność edukacyjna to logicznie spójna, metodycznie zorganizowana, zintegrowana struktura wyznaczona przez cele kształcenia,a związana z materiałem nauczania, obszarami edukacyjnymi oraz umiejętnościami.
Metody pracy:
1.Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne
2.Metoda Aktywności M.CH. Knillów
3.Muzykoterapia i trening słuchowy
4.Ćwiczenia oddechowe i relaksacyjne
5.Elementy Metody Dobrego Startu
6.Metoda Ośrodków Pracy

W ośrodku realizowane są zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim w wieku od 3 do 25 lat. W zespole jest do 4 osób. Celem zajęć jest wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży, rozwinięcie zainteresowań otoczeniem oraz uzyskania niezależności od innych osób w funkcjonowaniu w codziennym życiu.
Metody pracy:
1.Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne
2Metoda Aktywności M.CH. Knillów
3.Metoda Stymulacji Polisensorycznej (Poranny Krąg)
4.Metody Postępowania Wychowawczego

W zależności od potrzeb i możliwości uczniów dana metoda jest stosowana całościowo lub wprowadzane są wybrane jej elementy.
W pracy z dzieckiem stosuje się głównie indywidualną formę pracy w ramach grupy, ale również zbiorową przy zabawach ruchowych z innymi dziećmi, zabawach muzyczno-ruchowych z piosenką.
Prowadzona jest też współpraca z rodzicami a obszar jej działań obejmuje:
-rozmowy indywidualne
-rozmowy o postępach i osiągnięciach
-wywiad
-udział rodziców w zajęciach
-ujednolicenie działań domu i ośrodka
-wskazania i rady postępowania w domu.

Do prawidłowej realizacji programów terapeutyczno-dydaktycznych i rewalidacyjnych oraz podniesieniu jakości i efektywności procesu wielopłaszczyznowego nauczania wykorzystywane są środki dydaktyczne, nowoczesny sprzęt specjalistyczny, w który sukcesywnie wyposażany jest ośrodek.