W Społecznym Ośrodku Rehabilitacji i Edukacji Dzieci Niepełnosprawnych najważniejsze zadania psychologa to:

 

Diagnoza psychologiczna - jej celem jest ocena poziomu rozwoju psychoruchowego, intelektualnego czy społecznego dziecka i jego możliwości. Wraz z diagnozami innych specjalistów jest podstawą do tworzenia indywidualnego programu pracy z wychowankiem. Gabinet psychologiczny w naszym Ośrodku wyposażony jest w specjalistyczne pomoce dydaktyczne, niezbędne do prowadzenia terapii oraz w standaryzowane testy                                     i kwestionariusze m.in.: Dziecięca Skala Rozwojowa DSR, Skale Inteligencji i Rozwoju IDS, Skala Inteligencji Wechslera dla Dzieci WISC - R(PL), Profil Psychoedukacyjny PEPR, Inwentarz PAC I PAS Gunzburga i inne

Wydawanie opinii psychologicznych dla różnych osób i instytucji takich, jak: poradnie psychologiczno - pedagogiczne, ośrodki pomocy społecznej, zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności itp.

Terapia psychologiczna – odbywa się w formie indywidualnej i grupowej. Poprzez dobór odpowiednich metod i ćwiczeń rozwijane są: wszystkie zmysły, koncentracja uwagi, pamięć, myślenie, komunikacja, koordynacja wzrokowo-ruchowa, sprawność manualna, grafomotoryka. Moim zadaniem jest wpierać wszechstronny rozwój dziecka, a podczas zajęć nasi wychowankowie doskonalą umiejętność rozumienia sytuacji społecznych, nazywania i rozpoznawania emocji. Uczą się nawiązywania kontaktów, współdziałania i przestrzegania norm społecznych. Prowadząc zajęcia psychologiczne korzystam także z nowoczesnych metod takich, jak: Terapia Integracji Sensorycznej czy Terapia EEG - Biofeedback,                            w zakresie których posiadam dodatkowe kwalifikacji.

Współpraca i wsparcie dla rodzin podopiecznych – obejmuje indywidualne konsultacje z rodzicami dotyczące przebiegu terapii dziecka, poczynionych postępów, instruktaże dotyczące pracy z dzieckiem, wsparcie w sytuacjach trudnych i kryzysach. W mojej pracy                        z dzieckiem niepełnosprawnym niezbędna jest współpraca z jego najbliższym środowiskiem - rodziną. Warto pamiętać, że dobra współpraca z rodziną jest kluczem do osiągnięcia optymalnych warunków rozwoju dziecka.

Działalność szkoleniowo-warsztatowa – prowadzenie szkoleń dotyczących wychowywania i terapii dziecka z niepełnosprawnością intelektualną oraz podnoszących kompetencje społeczne.

Zespół Terapeutyczny- w swojej pracy ściśle współpracuję z zespołem specjalistów, pracujących z każdym z uczniów. W ramach spotkań Zespołu Terapeutycznego odbywa się wymiana doświadczeń, obserwacji i spostrzeżeń na temat funkcjonowania dziecka, zarówno w czasie zajęć jak i aktywności własnej w OREW i w domu rodzinnym. Wtedy też wspólnie interpretujemy zachowania, rozwiązujemy problemy oraz szukamy optymalnych rozwiązań edukacyjnych i terapeutycznych.