Ośrodek Rehabilitacyjno- Edukacyjny " Nadzieja " powstał w celu kompleksowej opieki oraz usprawniania: ruchowego, umysłowego i społecznego dzieci niepełnosprawnych od 3 –go do 25-go roku życia. Ośrodek powołany został przez rodziców dzieci niepełnosprawnych działających w Stowarzyszeniu „Podajmy sobie ręce”. Został wpisany przez Kuratora Oświaty w Chełmie do ewidencji Szkół i placówek niepublicznych umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełno sprawnościami realizację odpowiednio obowiązki rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki. Dzieci przyjmowane są do ośrodka na podstawie aktualnego orzeczenia z poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, która ustala metody i formy pracy z dzieckiem.
Placówka efektywnie współpracuje z Medycznym Studium Zawodowym. Słuchacze kierunków: terapeuta zajęciowy i technik masażysta aktywnie uczestniczą w specjalistycznych zajęciach . 

Siedzibą Ośrodka jest lokal położony w Chełmie przy ul. Powstańców Warszawy 2. Ośrodek czynny jest w godzinach : 7.00 do 16.30